Artikkelit

Hallituksen maakuntauudistus on tuhoamassa ympäristönsuojelun

Ympäristönsuojelu, maakuntauudistus

Maakuntauudistus on vaarassa tuhota suomalaisen ympäristöhallinnon. Hallituksen esitys heikentää merkittävästi ympäristönsuojelun laillisuusvalvontaa ja ulkoistaa viranomaisten tehtäviä kansalaisjärjestöille. Hallitus aikoo rajoittaa viranomaisten valitusoikeutta perusteettomasti. Samalla yleisen edun, eli ympäristön edun, valvontaa heikennetään merkittävästi. Vihreät nuoret pitää kaavailtua lakiehdotusta huonona ja vaatii itsenäisen ja riippumattoman ympäristöhallinnon turvaamista.

Vuonna 2020 toimintansa aloittavaan valtion uuteen lupa- ja valvontavirastoon LUOVA:aan kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä aluehallintovirastoista (AVI) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY). Sen sijaan monet valmistelevat toimet ja luonnon monimuotoisuuden edistämistehtävät eriytetään maakuntiin.

Vihreät nuoret vaatii, että ELY-keskusten ympäristövastuualue siirretään kokonaisuudessaan valtakunnalliseen ympäristövirastoon ympäristöministeriön alaisuuteen ja toimintaan osoitetaan riittävä rahoitus.

“Ympäristöhallinnon tehtävien hajauttaminen eri hallintotasoille lisää byrokratiaa ja heikentää luonnonsuojeluun käytettävissä olevia henkilöstöresursseja. Tämä on erittäin huolestuttava kehityskulku suomalaisen ympäristönsuojelun kannalta”, Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen linjaa.

Samaan aikaan kun ympäristöhallinnon tehtäviä siirretään maakuntien hoidettavaksi, hallitus heikentää myös kansallisen tason ympäristöviranomaisten toimivaltaa. Valtion ympäristönsuojelusta vastaavilta LUOVA:n viranhaltijoilta poistetaan muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen oman virastonsa päätöksistä. Samalla hallitus poistaa uuden lupa- ja valvontaviranomaisen yleisen edun valvonnan yksikön, mikä uhkaa viedä ympäristöhallinnolta sen ydintehtävän: ympäristönsuojelun valvonnan. Yleisen edun valvonta käsittää yleisempien kollektiivisten kokonaisuuksien suojelun, kuten vesien, ilman, eliölajien  ja kulttuuriympäristöjen suojelun.

“Lupaprosessien nopeuttaminen valitusoikeutta rajaamalla on oikeusvaltion periaatteiden vastaista. Suomen perustuslakiin on kirjattu, että yleisen edun valvonta on valtion tehtävä. Tämä on turvattava niin lainsäädännössä kuin viranomaisten valitusoikeuksien kautta”, Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Iiris Suomela toteaa.

 

Lisätietoja:

Vihreiden nuorten puheenjohtajat

Sameli Sivonen, +358 50 406 6855

Iiris Suomela, +358 44 349 2228

puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

9.3.2018

5 teesiä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi

5 teesiä tasa-arvon edistämiseksi

Tasa-arvo ei ole valmis, vaan Suomessa tarvitaan vielä paljon töitä sukupuolittuneiden asenteiden ja rakenteiden purkamiseksi. Vihreät nuoret kokosi yhteen viisi sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvää ongelmaa, jotka on korjattava suomalaisessa yhteiskunnassa mahdollisimman pian.

1. Translaki korjattava sukupuolen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi – loppu stereotyyppiseen kahtiajakoon pakottamiselle ja pakkosterilisaatiolle.

Suomen translaki on korjattava ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Tämänhetkinen laki ottaa vallan sukupuolen määrittelyyn ihmiseltä itseltään ja antaa sen viranomaisille. Jokaiselle ihmiselle kuuluva sukupuolen itsemääräämisoikeus tulee asettaa uuden translain keskiöön niin juridisen sukupuolen vahvistamisen kuin hoidoista päättämisen suhteen. Juridinen sukupuoli on muutettava ilmoitusasiaksi ja jokaiselle on taattava heidän tarvitsemansa hoito – ei kaksijakoisten sukupuolistereotypioiden vaan ihmisten omien tarpeiden perusteella. Lisätään mahdollisuus valita kolmas vaihtoehto juridiseksi sukupuoleksi.

2. Tasa-arvoa vanhemmuuteen – sateenkaariperheille tasapuolinen kohtelu ja isille paremmat mahdollisuudet jäädä kotiin lasten kanssa.

Yksi suurimmista esteistä isien pidemmille hoitovapaille ovat työnantajien asenteet. Uudistetaan vanhempainvapaat 6+6+6-mallin mukaisesti ja varmistetaan kiintiöillä isien mahdollisuus jäädä kotiin. Samalla kiintiöt parantavat naisten asemaa työmarkkinoilla.

3. Eroon sukupuolittuneesta palkkakuopasta – stereotypioita kitkettävä ja hoiva-alojen palkkoja nostettava.

Sukupuolistereotypioita on purettava kaikkialla päiväkodeista lähtien. Naisvaltaisten alojen palkat on nostettava vastaamaan tehtävien vastuullisuutta ja vaativuutta. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien maksettavaksi – nykyjärjestelmä johtaa nuorten naisten systemaattiseen syrjintään työmarkkinoilla.

4. Miehiä syrjivästä asevelvollisuudesta luovuttava – tilalle sukupuolineutraalit kutsunnat ja valikoiva asepalvelus.

Nykyinen miehiä syrjivä asevelvollisuus on korvattava kaikkia sukupuolia tasaisesti kohtelevalla järjestelmällä, joka ei perustu pantarangaistuksen uhkaan. Laajennetaan kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa ja siirrytään valikoivaan asepalvelukseen Norjan mallin tyyppisesti. Asepalveluksesta on kuitenkin voitava aina kieltäytyä rangaistuksetta.

5. Loppu seksuaalisen väkivallan vähättelylle – rikoslaki muutettava itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.

80 prosenttia suomalaisista naisista on kokenut seksuaalista häirintää. Siitä huolimatta vain pieni osa häirintätapauksista ja raiskauksista johtaa tuomioon. Suomen lainsäädäntöä on selkiytettävä ja tiukennettava jokaisen itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi. Sanallinen häirintä on kiellettävä rikoslaissa. Lisäksi raiskauksen määritelmän on perustuttava ensisijaisesti suostumuksen puutteeseen.

8.3.2018

Valinnanvapaus vaatii aikalisän – markkinoistaminen ei saa mennä tasa-arvon edelle

Sote-kuva, Vihreät nuoret

Hallituksen valinnanvapausmalli vaarantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tavoitteet: sekä kustannukset että terveyserot tulevat kasvamaan. Tätä on kritisoitu niin asiantuntijoiden, oppositiopuolueiden kuin nyt myös hallituksen omien kansanedustajien toimesta. Puutteellisesta uudistuksesta tulee kärsimään koko Suomi.

 
Terveyserojen kaventaminen palvelujen saatavuutta parantamalla on yksi soteuudistuksen keskeisistä julkilausutuista tavoitteista. Valinnanvapauden äkillinen laajentaminen vaarantaisi tämän toteutumisen, sillä sote-palveluiden markkinoistaminen on muissa pohjoismaissa lisännyt suhteellisen terveiden potilaiden palveluiden käyttöä. Nämä voimavarat ovat pois pienituloisten, matalasti koulutettujen ja huono-osaisten hoidosta, vaikka hyvinvointierojen kaventaminen edellyttää panostusta juuri heidän palveluihinsa.

 
Suomen terveyspalvelujärjestelmä on jo nyt kansainvälisellä mittapuulla poikkeuksellisen kustannustehokas, mutta nykyisenkin järjestelmän haasteena on terveyspalvelujen liiallinen kohdentuminen terveille ja hyväosaisille. Valinnanvapaus monimutkaistaisi palvelujärjestelmää entisestään ja aiheuttaisi katkoksia paljon palveluja tarvitsevien hoitoketjuissa.

 
Me vaadimme että jokaisessa maakunnassa turvataan laadukkaat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Valinnanvapautta voidaan laajennetaan korkeintaan vaiheittain kokeilujen kautta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää eriarvoistavien vaikutusten seuraamiseen ja ehkäisemiseen. Vaativaa erikoissairaanhoitoa ja virkavastuulla tehtäviä päätöksiä kuten huostaanottoja ei saa avata markkinoille, vaan valinnanvapaus tulee ulottaa korkeintaan perusterveydenhuoltoon sekä rajattuihin erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kokonaisuuksiin.

 
Markkinallistamiseen on otettava aikalisä, ja poistettava ensin hallinnolliset raja-aidat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon väliltä. Jos yksityisiä palveluntuottajia päästetään sote-markkinoille, heille on kehitettävä huolella ja ajan kanssa toimivat kannustimet edistää meistä jokaisen terveyttä – myös huono-osaisten.

 
Palveluketjun on sujuttava jouhevasti silloinkin kun ihminen ei halua tai pysty aktiivisesti tekemään valintoja. Siksi haavoittuvassa asemassa oleville on tarjottava jatkuvaa palveluneuvontaa ja rinnallakulkijuutta. Mahdollisimman laaja kilpailu ei saa olla itseisarvo, vaan tärkeintä on tuottaa laadukasta palvelua tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon keskiössä ei saa olla kilpailevien palveluntuottajien voitontavoittelu vaan ihmisten hyvinvointi.

7.3.2018

Opiskelijat ja nuoret: Jokaiselle taattava aidosti maksuton toinen aste

Oikeasti maksuton toinen aste

Keskusta-, Demari- ja Vasemmisto-opiskelijat ja Keskusta-, Demari- ja Vasemmistonuoret sekä RKP-, KD- ja Vihreät nuoret kannattavat kansalaisaloitetta maksuttoman toisen asteen puolesta.

Kansalaisaloite vaatii eduskuntaa laatimaan perusteellisen selvityksen ja ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi. Tällä hetkellä opetus itsessään niin lukiossa kuin ammatillisissa oppilaitoksessa on maksutonta, mutta muut välttämättömät kustannukset ovat kohonneet suuriksi.

“Esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon, ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat alasta ja oppilaitoksesta riippuen nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Nämä ovat huolestuttavia summia, sillä joka neljännellä toisen asteen opinnot keskeyttäneellä rahatilanne on vaikuttanut opintojen päättymiseen”, kertovat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Iiris Suomela ja Sameli Sivonen.

“Kuten aloitteen perusteluissa kerrotaan, peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka Suomen lainsäädäntö sitä edellyttää. Tähän on saatava muutos ja kansalaisaloite eduskunnan keskusteluun”, linjaavat Demariopiskelijoiden ja -nuorten puheenjohtajat Jesse Jääskeläinen ja Mikkel Näkkäläjärvi.

“On tärkeää, että jokainen peruskoulun päättävä nuori saavuttaa ja saa toisen asteen koulutuksen. Pelkän peruskoulutuksen varassa oleva nuori on heikossa asemassa jo nyt työmarkkinoilla ja ilman toisen asteen tutkintoa sulkeutuu myös ovi korkeakoulutukseen. Suomessa on käytettävä jokainen keino koulutusasteen nostamiseksi”, vaativat nuorkeskustan puheenjohtajat Auli Piiparinen ja Suvi Mäkeläinen.

“Tällä hetkellä toisen asteen koulutuksen kalleus asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja pahimmillaan aiheuttaa sen, että opiskelijan on pakko keskeyttää opintonsa. Aidosti maksuton koulutus takaa sen, että kaikki nuoret saavat mahdollisuuden toteuttaa tulevaisuuden haaveitaan, riippumatta taloudellisesta tilanteesta”, huomauttavat Vasemmistonuorten ja -opiskelijoiden puheenjohtajat Hanna-Marilla Zidan ja Pekka Rantala.

”Pelkästään peruskoulun varaan jääneiden palkka työelämässä on myös todennäköisesti matalampi kuin toisen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla. Kansallinen koulutustason nosto toisi siis myös lisää verotuloja paremman ansiotason myötä.”, RKP-nuorten puheenjohtaja Christoffer Ingo linjaa.

“Suomalaisen koulutusjärjestelmän eriarvoisuutta ehkäisevä vaikutus ei saa kariutua toisen asteen kohdalla. Kaikkien pääsy jatkokoulutukseen ja työmarkkinoille voidaan taata vain luomalla tosiasiassa yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen toisella asteella”, toteaa KD Nuorten puheenjohtaja Aleksi Sarasmaa.

Kannanotossa mukana olevien järjestöjen yhteisenä huolenaiheena on pelkän peruskoulun varaan jääneiden nuorten määrä. 25 ikävuoteen mennessä noin 15 prosenttia on edelleen vailla toisen asteen tutkintoa. Yhtäläiset koulutusmahdollisuudet taataan jo Suomen perustuslain 16. pykälässä – nyt on aika laittaa tämä aidosti toteen!

Kansalaisaloitteen maksuttoman toisen asteen puolesta voit allekirjoittaa 18.3. asti osoitteessa bit.ly/maksuton2aste.Lisätiedot:

 

Sameli Sivonen, puheenjohtaja, Vihreät nuoret

+358 50 406 6855

Iiris Suomela, puheenjohtaja, Vihreät nuoret
+358 44 349 2228

puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

 

Jesse Jääskeläinen

Puheenjohtaja, Demariopiskelijat

+358 45 1129299

jesse.jaaskelainen@sonk.fi

 

Mikkel Näkkäläjärvi

Puheenjohtaja, Demarinuoret

+358400765002

mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

 

Auli Piiparinen

Puheenjohtaja, Keskustan Opiskelijaliitto

+358 50 3897260

auli.piiparinen@keskustaopiskelijat.fi

 

Suvi Mäkeläinen

Puheenjohtaja, Keskustanuoret

+358 50 3846820

suvi.makelainen@keskustanuoret.fi

 

Pekka Rantala

Puheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat

+358 44 252 0351

puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi

 

Christoffer Ingo

Puheenjohtaja, RKP-nuoret

+358 40 545 5472

christoffer.ingo@su.fi

 

Hanna-Marilla Zidan

puheenjohtaja, Vasemmistonuoret

+358505902771

Hanna@vasemmistonuoret.fi

 

Aleksi Sarasmaa

Puheenjohtaja, KD Nuoret

+358 45 347 8511

aleksi.sarasmaa@kdnuoret.fi

6.3.2018

Kansalaiskampanja Suostumus2018 vaatii raiskauksen määrittelyä suostumuksen kautta

Suostumus2018

Ryhmä yksityishenkilöitä, kansalaisjärjestöjä, nuorisojärjestöjä ja puolueita suunnittelee kampanjaa, jonka tavoitteena on määritellä raiskaus rikoslaissa suostumuksen puutteen eikä käytetyn väkivallan tai sen uhan kautta. Työnimellä Suostumus2018 kulkeva kampanja suunnittelee kansalaisaloitetta lain muuttamiseksi.

“Suostumus2018-kampanjan tavoitteena on muuttaa raiskauksen määritelmä jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Toivotamme tervetulleeksi kampanjaa tekemään ja tukemaan kaikki toimijat järjestöistä yksityishenkilöihin taustasta riippumatta”, Suostumus2018-kampanjatiimi sanoo.

#Metoo-, #dammenbrister- ja #memyös-kampanjat herättivät pitkään kaivattua keskustelua ihmisten itsemääräämisoikeudesta. Kampanjoista huolimatta Suomen lainsäädännössä on edelleen merkittäviä puutteita itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta. Tämä kampanja pyrkii korjaamaan yhden ilmeisimmistä puutteista.

Kampanjaryhmä valmistelee yhdistyksen perustamista Suostumus2018-kampanjan organisoimiseksi. Kampanjaa ovat käynnistämässä Amnesty, Naisasialiitto Unioni, Monika-Naiset liitto, Naisten linja, #dammenbrister-kampanja sekä vaikuttajat eri puolilta poliittista kenttää. Lisää yhteistyötahoja ja kampanjan tekijöitä etsitään parhaillaan.

 

Suostumus2018-kampanjatiimin puolesta lisätietoja antavat:

Hanna-Marilla Zidan

hanna-marilla.zidan@hotmail.fi

050 590 2771

Iiris Suomela

iiris.suomela@gmail.com

044 349 2228

28.2.2018

Poliittiset nuorisojärjestöt: Samat ihmiset eivät saa istua kaikilla päätöksenteon tasoilla!

 

Nuorisojärjestöjen puheenjohtajat vaativat, että Suomessa siirrytään Ruotsin kaksi kolmesta -malliin, jolloin  tulevaisuudessa päättäjät eivät voisi toimia päätöksentekijöinä kaikilla kolmella hallinnon tasolla. Eduskunta käsittelee kevään aikana ehdotuksen lainsäädännöstä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon uudistamisesta. Tässä yhteydessä on mahdollisuus tehdä lakiin muutoksia ja estää vallan keskittyminen.

“Edessä siintävä vaalisuma tulee johtamaan siihen, että samat ihmiset tulevat toimimaan päätöksentekijöinä niin eduskunnassa, maakuntavaltuustoissa kuin kunnanvaltuustoissakin. Tässä vaiheessa on tehtävä muutoksia, ettei valta keskity ja päätöksenteon laatu heikkene kiireen takia”, nuorisojärjestöjen puheenjohtajat vaativat.

Suomen laki turvaa oikeuden asettua ehdolle vaaleissa. Tähän ei ole tarkoitus puuttua, vaan lakimuutos on toteutettava samalla periaatteella kuin Suomen eduskunnan ja EU-parlamentin kesken. Siinä edustajan on luovuttava paikastaan vasta, kun hän ottaa vastaan paikan toisen tason luottamuselimestä.

“Toimivan demokratian edellytys on poliittisen vallan hajauttaminen ja ihmisten laajat mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon. Suomella ei ole varaa sulkea päätöksenteon ovia tulevilta sukupolvilta”, puheenjohtajat linjaavat.

 

Lisätiedot:

Iiris Suomela ja Sameli Sivonen, Vihreiden nuorten puheenjohtajat, +358443492228

Mikkel Näkkäläjärvi, Demarinuorten puheenjohtaja, +358400765002

Samuli Voutila, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja, +358400988960

Hanna-Marilla Zidan, Vasemmistonuorten puheenjohtaja, +358505902771

Henrik Vuornos, Kokoomusnuorten puheenjohtaja, +358442534444

Christoffer Ingo, RKP-Nuorten puheenjohtaja, +358405455472

Suvi Mäkeläinen, Keskustanuorten puheenjohtaja, +358503846820

Aleksi Sarasmaa, KD-Nuorten puheenjohtaja, +358453478511

Tiina Ahva, Sinisten Nuorten puheenjohtaja, +358504346920

22.2.2018

Vihreät nuoret: Eläinsuojelulaki suojelee eläintuottajia enemmän kuin eläimiä

elainsuojelulaki_kannari

Hallituksen luonnos uudeksi eläinsuojelulaiksi on tällä hetkellä eduskunnassa lausuntokierroksella. Valitettavasti kunnianhimo ja todelliset uudistukset puuttuvat laista kokonaan, sillä Sipilän hallitusohjelmassa on linjattu, että eläintuottajille ei saa koitua muutoksista lisäkustannuksia. On kuitenkin selvää, ettei eläinoikeuksien täysimääräinen toteutuminen ole mahdollista ilman lisäpanostuksia. Siksi Vihreät nuoret esittävät lainsäädännön tiukennusten lisäksi eläintuotannon tukien pikaista uudistamista niin, että ne kannustavat eläinsuojelun tason merkittäviin parannuksiin.

Hallituksen luonnoksessa eläinsuojelulaiksi vaatimus eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden mahdollistamisesta ei toteudu, kun lypsylehmien parsinavettoja ei kielletä ja turkistarhaus pysyy laillisena.

“Myös tuotantoeläimillä tulee olla mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Parressa kiinni oleva lehmä ei pääse liikkumaan, mikä estää räikeästi lehmän lajityypillisen käyttäytymisen. Parsinavetat ovat kiellettyjä Norjassa ja Tanskassa – miksi Suomi laahaa perässä?” puheenjohtaja Sameli Sivonen kysyy.

Vihreät nuoret vaativat parsinavettojen ja turkistarhauksen kieltämistä sekä jatkuvan vedensaannin lisäämistä lakiluonnokseen. Tällä hetkellä hallitus ei ole säätämässä jatkuvaa vedensaantia pakolliseksi, vaikka lain valmisteluun osallistunut asiantuntijaryhmä puolsi sitä. Eläinten altistaminen pitkittyneelle janolle aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, jonka välttäminen on listattu jo lain yleisissä periaatteissa.

Eläinten itseisarvon tunnistaminen tulee olla paremmin esillä uudessa laissa. Tällä hetkellä itseisarvo mainitaan vain lain perusteluissa.

“Eläimet eivät ole olemassa vain ihmistä varten. Siksi eläinten ihmisestä riippumattoman arvon tunnistaminen myös lakipykälissä on tärkeää paitsi lain tulkinnan kannalta mutta myös asennevaikuttamisen keinona” puheenjohtaja Iiris Suomela toteaa.

Vihreät nuoret vaatii eläinten itseisarvoa kunnioittavaa eläinsuojelulakia ja on siksi mukana tänä lauantaina Rautatientorilla järjestettävässä Eläinten ääni -mielenosoituksessa.

Lisätietoja:

Vihreiden nuorten puheenjohtajat (puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi)
Sameli Sivonen, 050 4066855
Iiris Suomela, 044 3492228

Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa

14.2.2018

Vihreät nuoret vaativat hallitusta hautaamaan aktiivimallin ja tuomaan toimivan perustulon pöytään

aktiivimallimiekkari_kuva2

Aktiivimalli heikentää jo valmiiksi liian alhaisen perusturvan tasoa. Oikeus riittävään toimeentuloon on kirjattu YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

“Sekä Euroopan neuvosto että YK ovat huomauttaneet Suomea liian alhaisesta perusturvan tasosta. Euroopan neuvosto kiinnitti vielä erityisesti huomiota työmarkkinatuen alhaiseen tasoon vielä keväällä 2017 – samaan tukeen, jota Sipilän hallitus nyt aikoo entisestään heikentää aktiivimallilla”, toteaa Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Iiris Suomela.

Alhaisesta työmarkkinatuesta leikkaaminen ei poista kustannuksia, vaan lisää niitä pitkällä aikavälillä. Jos ihmisen voimavarat kuluvat jo pelkästään vähävaraisuudesta ja byrokratiasta selviytymiseen, ei aktiivimallin leikkuri aiheuta muuta kuin entistä syvempää työkykyä heikentävää ahdinkoa.

Osatyökykyisyys, rahattomuus tai muut elämäntilanteisiin tai terveyteen liittyvät ongelmat eivät taivu helposti aktiivimallin vaatimuksiin. Varsinkin syrjäytymisvaarassa olevat kouluttamattomat nuoret ovat riskiryhmässä kadota syvemmälle tavoittamattomiin, kun aktiivimalli tarjoaa heille vain lisää pakkoa ja epäonnistumista ilman resursseja aitoon yksilölliseen tukeen.

“Hallitus pyrkii vain kaunistelemaan työllisyyslukuja siirtämällä ihmisiä aktiivimallin avulla työttömyystuelta toimeentulotuelle. Tämä on paitsi epäinhimillistä, myös kestämätöntä työllisyyspolitiikkaa.” linjaa Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen

Hallitus lupasi, ettei työttömyysturvan tasoon kajota enää kilpailukykysopimuksen jälkeen, mutta taas kerran on Sipilän lupaukset petetty. Hallituksen tulisi pitää kiinni lupauksistaan ja kääntää katse kohti perustulokokeilua. Perustulosta tulisi kehittää kaikille suomalaisille vastikkeeton ja riittävän toimeentulon takaava sosiaaliturvan malli.

2.2.2018

Vihreät nuoret: Turvaseksi ei saa olla rahasta kiinni!

Enemmä tur

Vihreät nuoret onnittelee Helsinkiä maksuton ehkäisy nuorille -aloitteen hyväksymisestä ja vaatii muitakin kuntia laajentamaan nuorille maksutta tarjolla olevia seksuaaliterveyspalveluja.

– Maksuton ehkäisy kaventaa terveyseroja kustannustehokkaasti mahdollistamalla perhesuunnittelun ja turvaseksin entistä suuremmalle joukolle nuoria. Näin vähennetään tuntuvasti raskaudenkeskeytyksiä ja seksitauteja. Helsingin päätös on loistava esimerkki kustannustehokkaasta ja vaikuttavasta terveyspolitiikasta, sanoo Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä Reetta Vanhasen (vihr.) aloitteessa kondomit tuodaan kouluihin, nuorisotaloille ja nuorten tapahtumiin. Lisäksi nuorille tarjotaan maksuton mahdollisuus hormonaaliseen ehkäisyyn tai kierukkaan.

– Maksuton ehkäisy madaltaa kynnystä ehkäisyn käyttöön erityisesti vähävaraisilla nuorilla, joille tällä hetkellä kasautuu suuri osa raskaudenkeskeytyksistä. Seksitautitartuntoja voidaan ehkäistä ainoastaan käyttämällä kondomia, ja siksi myös kondomien hyvä saatavuus on ensiarvoisen tärkeää, kertoo Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Iiris Suomela.

Vihreät nuoret suosittaa kaikkia kuntia tarjoamaan maksutta kondomeja, hormonaalista ehkäisyä ja kierukoita kaikille alle 25-vuotiaille sekä huolehtimaan laadukkaasta ehkäisyneuvonnasta kaikille ikäluokille.

– Ehkäisyä on tarjottava maksutta kaikille sukupuolille, jotta ehkäisyvastuu jakautuu mahdollisimman tasapuolisesti. Kuntien on myös pidettävä huolta seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten mahdollisuudesta heille parhaiten sopivaan ehkäisyyn, vaatii Sameli Sivonen.

Maksuton ehkäisy nuorille etenee yhä useammassa Suomen kunnista valtuutettujen sekä kuntalaisten tekemien aloitteiden kautta. Vihreät nuoret kannustaa jokaista tarttumaan toimeen maksuttoman ehkäisyn puolesta.

– Mikäli kotikuntasi ei vielä tarjoa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille, voit tehdä aiheesta kuntalaisaloitteen tai ottaa yhteyttä oman kuntasi valtuutettuihin ja pyytää heitä tekemään valtuustoaloitteen aiheesta. Seksuaaliterveys ei saa olla lompakon paksuudesta kiinni, Iiris Suomela muistuttaa.

 

Lisätietoja:


Vihreiden nuorten puheenjohtajat (puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi)
Sameli Sivonen, 050 406 6855
Iiris Suomela, 044 3492228

Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa

30.1.2018

Hae Vihreiden nuorten perustulotyöryhmään!

haetyoryhmiin_IG_1

Ärsyttääkö hallituksen aktiivimalli? Haluatko olla edistämässä tulevaisuuden inhimillistä ja mahdollistavaa, perustuloon pohjautuvaa sosiaaliturvaa?

Perustuloasiantuntijatyöryhmään haetaan jäseniä ja varapuheenjohtaja.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan on kirjattu erityinen perustuloasiantuntijatyöryhmä, jonka tarkoitus on syventyä perustuloon ja sosiaaliturvaan ja päivittää Vihreiden nuorten visiota sekä tuottaa materiaalia tulevia vaaleja ajatellen ja nostaa perustulo takaisin keskusteluun. Toivottavaa on, että työryhmän jäsenillä olisi hieman aiempaa perehtyneisyyttä esimerkiksi perustuloon, muuhun sosiaaliturvaan tai viestintään. Perustulotyöryhmän työhön on täysin mahdollista osallistua, vaikka olisit jo jonkin toisen työryhmän jäsen. Älä epäröi kysyä ja ottaa yhteyttä työryhmän puheenjohtajaan Lukakseen (lukas.korpelainen@vihreatnuoret.fi).

Varaa kalenteristasi valmiiksi lauantai 10.2., jolloin järjestämme kaikille työryhmien jäsenille tarkoitetun koulutuspäivän Helsingissä.

Haku on auki torstaihin 25.1. saakka ja työryhmä tullaan valitsemaan hallituksen kokouksessa lauantaina 27.1.

23.1. klo 16.30-19 järjestettävä Työeläkevakuuttajat Telan tilaisuus voi olla hyödyllinen työryhmään hakeville, sillä tilaisuudessa käsitellään myös Vihreiden nuorten eläkekantoja.

Tule mukaan tekemään visiota tulevaisuuden Suomen sosiaaliturvasta ja täytä hakemus täällä: goo.gl/forms/jtmbF21B9qKksXRo1

8.1.2018