Hallituksen maakuntauudistus on tuhoamassa ympäristönsuojelun

Ympäristönsuojelu, maakuntauudistus

Maakuntauudistus on vaarassa tuhota suomalaisen ympäristöhallinnon. Hallituksen esitys heikentää merkittävästi ympäristönsuojelun laillisuusvalvontaa ja ulkoistaa viranomaisten tehtäviä kansalaisjärjestöille. Hallitus aikoo rajoittaa viranomaisten valitusoikeutta perusteettomasti. Samalla yleisen edun, eli ympäristön edun, valvontaa heikennetään merkittävästi. Vihreät nuoret pitää kaavailtua lakiehdotusta huonona ja vaatii itsenäisen ja riippumattoman ympäristöhallinnon turvaamista.

Vuonna 2020 toimintansa aloittavaan valtion uuteen lupa- ja valvontavirastoon LUOVA:aan kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä aluehallintovirastoista (AVI) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY). Sen sijaan monet valmistelevat toimet ja luonnon monimuotoisuuden edistämistehtävät eriytetään maakuntiin.

Vihreät nuoret vaatii, että ELY-keskusten ympäristövastuualue siirretään kokonaisuudessaan valtakunnalliseen ympäristövirastoon ympäristöministeriön alaisuuteen ja toimintaan osoitetaan riittävä rahoitus.

“Ympäristöhallinnon tehtävien hajauttaminen eri hallintotasoille lisää byrokratiaa ja heikentää luonnonsuojeluun käytettävissä olevia henkilöstöresursseja. Tämä on erittäin huolestuttava kehityskulku suomalaisen ympäristönsuojelun kannalta”, Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen linjaa.

Samaan aikaan kun ympäristöhallinnon tehtäviä siirretään maakuntien hoidettavaksi, hallitus heikentää myös kansallisen tason ympäristöviranomaisten toimivaltaa. Valtion ympäristönsuojelusta vastaavilta LUOVA:n viranhaltijoilta poistetaan muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen oman virastonsa päätöksistä. Samalla hallitus poistaa uuden lupa- ja valvontaviranomaisen yleisen edun valvonnan yksikön, mikä uhkaa viedä ympäristöhallinnolta sen ydintehtävän: ympäristönsuojelun valvonnan. Yleisen edun valvonta käsittää yleisempien kollektiivisten kokonaisuuksien suojelun, kuten vesien, ilman, eliölajien  ja kulttuuriympäristöjen suojelun.

“Lupaprosessien nopeuttaminen valitusoikeutta rajaamalla on oikeusvaltion periaatteiden vastaista. Suomen perustuslakiin on kirjattu, että yleisen edun valvonta on valtion tehtävä. Tämä on turvattava niin lainsäädännössä kuin viranomaisten valitusoikeuksien kautta”, Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Iiris Suomela toteaa.

 

Lisätietoja:

Vihreiden nuorten puheenjohtajat

Sameli Sivonen, +358 50 406 6855

Iiris Suomela, +358 44 349 2228

puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

9.3.2018

5 teesiä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi

5 teesiä tasa-arvon edistämiseksi

Tasa-arvo ei ole valmis, vaan Suomessa tarvitaan vielä paljon töitä sukupuolittuneiden asenteiden ja rakenteiden purkamiseksi. Vihreät nuoret kokosi yhteen viisi sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvää ongelmaa, jotka on korjattava suomalaisessa yhteiskunnassa mahdollisimman pian.

1. Translaki korjattava sukupuolen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi – loppu stereotyyppiseen kahtiajakoon pakottamiselle ja pakkosterilisaatiolle.

Suomen translaki on korjattava ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Tämänhetkinen laki ottaa vallan sukupuolen määrittelyyn ihmiseltä itseltään ja antaa sen viranomaisille. Jokaiselle ihmiselle kuuluva sukupuolen itsemääräämisoikeus tulee asettaa uuden translain keskiöön niin juridisen sukupuolen vahvistamisen kuin hoidoista päättämisen suhteen. Juridinen sukupuoli on muutettava ilmoitusasiaksi ja jokaiselle on taattava heidän tarvitsemansa hoito – ei kaksijakoisten sukupuolistereotypioiden vaan ihmisten omien tarpeiden perusteella. Lisätään mahdollisuus valita kolmas vaihtoehto juridiseksi sukupuoleksi.

2. Tasa-arvoa vanhemmuuteen – sateenkaariperheille tasapuolinen kohtelu ja isille paremmat mahdollisuudet jäädä kotiin lasten kanssa.

Yksi suurimmista esteistä isien pidemmille hoitovapaille ovat työnantajien asenteet. Uudistetaan vanhempainvapaat 6+6+6-mallin mukaisesti ja varmistetaan kiintiöillä isien mahdollisuus jäädä kotiin. Samalla kiintiöt parantavat naisten asemaa työmarkkinoilla.

3. Eroon sukupuolittuneesta palkkakuopasta – stereotypioita kitkettävä ja hoiva-alojen palkkoja nostettava.

Sukupuolistereotypioita on purettava kaikkialla päiväkodeista lähtien. Naisvaltaisten alojen palkat on nostettava vastaamaan tehtävien vastuullisuutta ja vaativuutta. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien maksettavaksi – nykyjärjestelmä johtaa nuorten naisten systemaattiseen syrjintään työmarkkinoilla.

4. Miehiä syrjivästä asevelvollisuudesta luovuttava – tilalle sukupuolineutraalit kutsunnat ja valikoiva asepalvelus.

Nykyinen miehiä syrjivä asevelvollisuus on korvattava kaikkia sukupuolia tasaisesti kohtelevalla järjestelmällä, joka ei perustu pantarangaistuksen uhkaan. Laajennetaan kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa ja siirrytään valikoivaan asepalvelukseen Norjan mallin tyyppisesti. Asepalveluksesta on kuitenkin voitava aina kieltäytyä rangaistuksetta.

5. Loppu seksuaalisen väkivallan vähättelylle – rikoslaki muutettava itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.

80 prosenttia suomalaisista naisista on kokenut seksuaalista häirintää. Siitä huolimatta vain pieni osa häirintätapauksista ja raiskauksista johtaa tuomioon. Suomen lainsäädäntöä on selkiytettävä ja tiukennettava jokaisen itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi. Sanallinen häirintä on kiellettävä rikoslaissa. Lisäksi raiskauksen määritelmän on perustuttava ensisijaisesti suostumuksen puutteeseen.

8.3.2018

Valinnanvapaus vaatii aikalisän – markkinoistaminen ei saa mennä tasa-arvon edelle

Sote-kuva, Vihreät nuoret

Hallituksen valinnanvapausmalli vaarantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tavoitteet: sekä kustannukset että terveyserot tulevat kasvamaan. Tätä on kritisoitu niin asiantuntijoiden, oppositiopuolueiden kuin nyt myös hallituksen omien kansanedustajien toimesta. Puutteellisesta uudistuksesta tulee kärsimään koko Suomi.

 
Terveyserojen kaventaminen palvelujen saatavuutta parantamalla on yksi soteuudistuksen keskeisistä julkilausutuista tavoitteista. Valinnanvapauden äkillinen laajentaminen vaarantaisi tämän toteutumisen, sillä sote-palveluiden markkinoistaminen on muissa pohjoismaissa lisännyt suhteellisen terveiden potilaiden palveluiden käyttöä. Nämä voimavarat ovat pois pienituloisten, matalasti koulutettujen ja huono-osaisten hoidosta, vaikka hyvinvointierojen kaventaminen edellyttää panostusta juuri heidän palveluihinsa.

 
Suomen terveyspalvelujärjestelmä on jo nyt kansainvälisellä mittapuulla poikkeuksellisen kustannustehokas, mutta nykyisenkin järjestelmän haasteena on terveyspalvelujen liiallinen kohdentuminen terveille ja hyväosaisille. Valinnanvapaus monimutkaistaisi palvelujärjestelmää entisestään ja aiheuttaisi katkoksia paljon palveluja tarvitsevien hoitoketjuissa.

 
Me vaadimme että jokaisessa maakunnassa turvataan laadukkaat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Valinnanvapautta voidaan laajennetaan korkeintaan vaiheittain kokeilujen kautta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää eriarvoistavien vaikutusten seuraamiseen ja ehkäisemiseen. Vaativaa erikoissairaanhoitoa ja virkavastuulla tehtäviä päätöksiä kuten huostaanottoja ei saa avata markkinoille, vaan valinnanvapaus tulee ulottaa korkeintaan perusterveydenhuoltoon sekä rajattuihin erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kokonaisuuksiin.

 
Markkinallistamiseen on otettava aikalisä, ja poistettava ensin hallinnolliset raja-aidat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon väliltä. Jos yksityisiä palveluntuottajia päästetään sote-markkinoille, heille on kehitettävä huolella ja ajan kanssa toimivat kannustimet edistää meistä jokaisen terveyttä – myös huono-osaisten.

 
Palveluketjun on sujuttava jouhevasti silloinkin kun ihminen ei halua tai pysty aktiivisesti tekemään valintoja. Siksi haavoittuvassa asemassa oleville on tarjottava jatkuvaa palveluneuvontaa ja rinnallakulkijuutta. Mahdollisimman laaja kilpailu ei saa olla itseisarvo, vaan tärkeintä on tuottaa laadukasta palvelua tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon keskiössä ei saa olla kilpailevien palveluntuottajien voitontavoittelu vaan ihmisten hyvinvointi.

7.3.2018
Lue aikaisempia tiedotteita